Level 1

Hazır Fonksiyonlar:

 • Sinüs →  sin  → sin(23)
 • Kosinüs →  cos → cos(23)
 • Tanjant →  tan  → tan(23)
 • Arksinüs →  asin  → asin(23)
 • Exponansiyel →  exp  → exp(23)
 • Doğal Logaritma →  log  → log(23)
 • 10 Tabanlı Logaritma →  log10  → sin(23)
 • 2 Tabanlı Logaritma →  sin  → sin(23)
 • Karekök →  sqrt  → sqrt(25) 
 • Mutlak Değer →  abs  → abs(-5)

Değişken tanımlamalarında dikkat edilmesi gerekenler:

 • Değişken isimleri büyük küçük harf duyarlıdır.
 • Değişken uzunluğu en fazla 63 karakter olmalıdır.
 • Değişken isimleri mutlaka harf ile başlamalıdır.
 • Türkçe karakter yok.
 • Değişken isimlerinde boşluk kullanılmaz.

MATLAB (LAMBDA) FONKSİYONLARI

Matlabda; sistem tarafından yazılmış pek çok fonksiyon vardır.Bu hazır fonksiyonların dışında programcılar veya kullanıcılar kendi özel fonksiyonlarını geliştirebilir. Geliştirilen bu özel fonksiyonlar imza adı verilen ve fonksiyon adını giriş ve çıkış parametrelerini düzenleyen bir şablona sahip olmalıdır.Bu tür fonksiyonların dışında bir imzaya sahip olmayan fonksiyonlar vardır.Bu tür fonksiyonlara lambda fonksiyon veya anonim fonksiyon denir.Kullanım biçiminde  @ işaretinin ardından fonksiyon değişken belirtir daha sonra fonksiyon kuralı yazılır.

FONKSİYONLAR

1-Kendine özgü bir isme sahiptir.
2-Türkçe karakter ve boşluk içermez.
3-Genellikle üzerinde işlem yapacağı bir giriş parametresi alır.
4- Genellikle geriye bir sonuç çevirir.(çıkış parametresi)

 FONKSİYON ÖZELLİKLERİ

Fonksiyon tanımlayacak bir .m belgesinin 3 temel bileşeni vardır.
1- Fonksiyonun  imzası prototipi (ilk satırda tanımlanmalı)
2- Fonksiyonun açıklaması (İlk satırdan sonraki yorum satırlarında belirtilir .İlk kod bloğuna kadar devam eden kısımdır. Bir fonksiyonun açıklaması olmak zorunda değildir)
3- Fonksiyonun tanımı eğer açıklama varsa açıklamadan sonraki ilk satır ile başlar.


Bir fonksiyonun imzası onun kaç parametre ile çağrıldığı ile direk ilgilidir. Bir fonksiyona imzası aşağıdakiler gibi olabilir. 
function cp =  fonk_adi  (gp)  //Genel imza tanımı

FONKSİYON İSMİ İLE BELGENİN ADI AYNI OLMALIDIR.

NOT

 • Num2str: Sayıyı String’e çevirir.
 • Str2double : String İfadeyi Double’a dönüştürür.
 • Round : Sayıyı tam kısma yuvarlar.
 • Fix: Sayının ondalıklı kısmını atar .
 • Ceil :Sayıyı  + sonsuza doğru tam değerine yaklaştırır.
 • Floor : Sayıyı – sonsuza doğru tam değerine yaklaştırır.
 • Fliplr : Diziyi ters çevirir.    

1-) Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan fonksiyon

function [cp]=donusum(x)
fak=1;
for i=1:x
  fak=fak*i;
end
cp=fak;
end

2-) Girilen sayının rakamlarının toplamlarının karesini hesaplayan fonksiyon

function [cp]=df(x)
s=num2str(x);
toplam=0;
sonuc=0;
for i=1:length(s)
  toplam=toplam+str2double(s(i)); 
%çevirdiğimiz string değerini işlem yapabilmek için 
%double çevirmemiz gerekiyor
end
sonuc=toplam^2;
cp=sonuc;
disp(toplam);
end

3-) Girilen sayının Asallığını kontrol eden fonksiyon

function [cp]=donusum(x)
sonuc=0;
for i=2:x
  if(mod(x,i)==0)
    sonuc=sonuc+1;
  end
  if(sonuc==1)
    cp='Asal';
  else
    cp='Asal değildir';
  end
end
end

4-) Girilen bir alt değerden üst değere kadar aradaki ardışık çift sayıların toplamını veren fonksiyon

function [cp]=donusum(x,y)
toplam=0;
if (x>y)
  for i=y:x-1
    if(mod(i,2)==0)
      toplam=toplam+i; 
    end
  end
else
   for i=x:y-1
    if(mod(i,2)==0)
       toplam=toplam+i;
    end
  end
 cp=toplam;
end

5-) Girilen sayi asallığını Alt fonksiyon ile çözümleme

function [sonuc]=asal_mi(n)
b=bolenler(n);
if(length(b)==2)
  sonuc='Asaldır';
else
sonuc='Asal değildir';
end
end
function [liste]= bolenler(x)
liste=[];
for i=1:x
  if(mod(x,i)==0)
    liste=[liste i];
  end
end
end

6-) Girilen iki sayının Geometrik Ortalamasını alan kod parçası

clc
clear
sayi=input('1.sayi giriniz:');
sayi1=input('2.sayi giriniz:');
g=sqrt(sayi*sayi1);
fprintf('Girilen 2 sayının geo ort=%g',g);
 %disp(['Girilen 2 sayının geo ort=',num2str(g)]);Code language: JavaScript (javascript)

7-) Girilen 4 adet sayının Harmonik Ortalamasını alan kod parçası

x=input('1. Sayıyı Giriniz:');
y=input('2. Sayıyı Giriniz:');
z=input('3. Sayıyı Giriniz:');
t=input('4. Sayıyı Giriniz:');
H=(4/(1/x+1/y+1/z+1/t));
fprintf('harmonik Ortalaması=%d \n',H);Code language: JavaScript (javascript)

8 - ) Girilen sayıya kadar olan Asalları listeleyen fonksiyon

function [liste] =asallar(n)
liste = [];
  for i=1:n-1
    if (isprime(i))
      liste= [liste i];
    end
  end
end

9-) 1/1!+1/2!+1/3!.....+1/n =?

clc
top = 0;
n = input('n = ');
for i=2:n
  f = 1;
  for j=i:-1:1
    f = f * j;
  end
  top = top + 1/f;
end
fprintf('top = %g \n',top)Code language: JavaScript (javascript)

10-) Palindrom kelime tespiti yapan fonksiyon

Sağdan ve soldan okunuşları aynı olan kelimelere Pandrom denir. Örneğin ece , ana , neden , kıllık , gibi. Parametre olarak girilen kelimenin Palindrom kelime olup olmadığını hesaplayalım.

function [sonuc] =palindrom(kelime)
t=fliplr(kelime);
k=kelime==t;
if(min(k)==0)
 sonuc=0;
else
 sonuc=1;
end
end

Online Matlab:

Üniversiteniz veya kuruluşunuz MATLAB kullanımı için lisansa sahipse, söz konusu kimlik bilgilerinizle giriş yapabilir ve çevrimiçi MATLAB’a erişebilirsiniz. Eriştiğinizde çevrimiçi platformdaki en son MATLAB yazılımını kullanabilirsiniz.

Üniversitenizin veya kuruluşunuzun lisansını kontrol etmek için buraya tıklayınız.

Lisans bilgileriniz doğrultusunda online giriş yapmak için buraya tıklayınız.

Alternatif Olarak:

Matlab ile benzerlik gösteren ücretsiz Octave kullanabilirsiniz. Matlab’ın alternatifi diye de değerlendirebilirsiniz.Ayrıca browser üzerinden de online yazabilirsiniz.

Matlab 2.Seviye devam edin.